محاسبه آمپر سوئیچینگ مورد نیاز

محاسبه آمپر سوئیچینگ مورد نیاز
تعداد LED
=
تعداد سری
=
تعداد سری به صورت پبش فرض 3 سری در نظر گرفته شده است.
IF
=
IF به صورت پیش فرض 11 در نظر گرفته شده است
تعداد LED
=
IF
=
به صورت پیش فرض 20 در نظر گرفته شده است
تعداد ماژول تک رنگ
=
به صورت پیش فرض 1 در نظر گرفته شده است
شبکه های اجتماعی
Powerd By Masoud Noursaid.